Zarządzenie Nr 328/07 z dnia 28 lutego 2007r.
w sprawie : rozwiązania umowy dzierżawy Nr 74/WUG.I.RN.w.103/2005 z dnia 20.07.2005r. gruntu przy ul. Browarnej w Płocku i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości innemu wnioskodawcy.
Zarządzenie Nr 328/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie : rozwiązania umowy dzierżawy Nr 74/WUG.I.RN.w.103/2005 z dnia 20.07.2005r. gruntu przy ul. Browarnej w Płocku i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości innemu wnioskodawcy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1459) Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§1

1.Wyraża się zgodę na rozwiązanie z dniem 15.12.2006r. umowy dzierżawy Nr 74/WUG.I.RN.w.103/2005 z dnia 20.07.2005r. nieruchomości zlokalizowanej jako część działki nr 13 o pow. 80 m2 przy ulicy Browarnej w Płocku zawartej z Dzierżawcą-Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „PROGRESS BUD” Bogdan Pliszka Spółka jawna z siedzibą w Płocku, ul. Popłacińska 42.
2. Wyraża się zgodę na wstąpienie w miejsce dotychczasowego dzierżawcy Magdaleny Łuczak, zam. ...* począwszy od dnia 16.12.2006r. do 30.11.2009r.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę gruntu określonego w §1 pkt. 1 w wysokości 6,20zł/ar/m-c plus podatek VAT.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonała Kancelaria Prezydenta Miasta – Zespół Obsługi Sekretariatów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 06 marca 2007, godzina 08:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 209
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji