Zarządzenie Nr 2598/08 z dnia 20 listopada 2008r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 24,26 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Nowy Rynek 14
Zarządzenie Nr 2598/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 listopada 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 24,26 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Nowy Rynek 14

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz §1 Uchwały Nr 786/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27.09.2005 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu, postanawiam co następuje:


§ 1
Wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 24,26 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Nowy Rynek 14 Panu Andrzejowi Jarzębowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „Antares” z siedzibą w Łodzi na okres 12 miesięcy począwszy od 01.01.2009 r.
§ 2
Ustalić stawkę za najem w/w lokalu w wysokości 77,63 zł/m2 netto + wskaźnik GUS.

§ 3
Upoważnić administratora do zawarcia umowy najmu zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dn. 19.09.2000 r.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds komunalnych.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 11 grudnia 2008, godzina 09:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 255
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji