Zarządzenie Nr 322/07 z dnia 26 lutego 2007r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu w Płocku wybiegu dla zebr, wybiegu dla pingwinów oraz instalacji oświetleniowej alejek
ZARZĄDZENIE Nr 322/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2007r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu w Płocku wybiegu dla zebr, wybiegu dla pingwinów oraz instalacji oświetleniowej alejek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457oraz z 2006 r. Nr 17, poz 128, Nr 181, poz. 1337), § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka ustalonego Zarządzeniem Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. oraz § 9.III.13 Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych wprowadzonej Zarządzeniem Nr 5221/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 lipca 2006 r. zarządza się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu w Płocku środków trwałych o łącznej wartości początkowej 887.016,86 zł (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy szesnaście złotych 86/100), zgodnie z załącznikiem Nr 1:
wybieg dla zebr o wartości początkowej 94.838,80 zł wg dowodu przyjęcia „OT” z dnia 27 stycznia 2006 r.,
wybieg dla pingwinów o wartości początkowej 547.184,37 zł wg dowodu przyjęcia „OT” z dnia 28 stycznia 2007 r.,
instalacji oświetleniowej alejek o wartości początkowej 244.993,69 zł wg dowodu przyjęcia „OT” z dnia 30 czerwca 2006 r.

§ 2
Przekazanie środków trwałych, o których mowa w § 1 nastąpi w formie protokołów przekazania „PT”.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s Rozwoju.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 06 marca 2007, godzina 08:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 042
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji