Zarządzenie Nr 2230/08 z dnia 22 lipca 2008r.
w sprawie wniosku Pana Witolda Pius o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.
Zarządzenie Nr 2230/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 lipca 2008r.

w sprawie wniosku Pana Witolda Pius o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327), art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, zmiana: Dz.U. z 2005 r. Nr 281 poz. 2783 i poz. 2786) oraz § 1 ust. 6 Zarządzenia Nr 4111/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 listopada 2005 roku w sprawie określenia trybu rozpatrywania wniosków o zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 roku, w zwaloryzowanej wysokości, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie z Panem Witoldem Pius ugody ustalającej wypłacenie w/w kwoty 1148,33 zł. tytułem zwrotu kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 roku w zwaloryzowanej wysokości.

§ 2

Wypłatę dokonać ze środków Budżetu Miasta Płocka na 2008 rok, Dział 700, Rozdział 70095, § 4430, Zadanie Nr 01/WGMI/G.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 29 września 2008, godzina 08:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 070
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji