Zarządzenie Nr 2785/04 z dnia 09 grudnia 2004r.
w sprawie umorzenia zadłużenia pieniężnego z tytułu opłat za usługi opiekuńcze wykonywane przez Polski Czerwony Krzyż.

Zarządzenie Nr 2785/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie umorzenia zadłużenia pieniężnego z tytułu opłat za usługi opiekuńcze wykonywane przez Polski Czerwony Krzyż.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), § 2 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, zmienionej  Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,
zarządzam, co następuje:


§ 1.


Nie wyrażam zgody na umorzenie zadłużenia pieniężnego w wysokości 19,72 zł. pani  Wiśniewskiej Janiny wymagalnego wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z tytułu opłat za usługi opiekuńcze wykonywane przez Polski Czerwony Krzyż.


§ 2.


Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.


§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 17 grudnia 2004, godzina 11:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 193
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji