Zarządzenie Nr 325/07 z dnia 28 lutego 2007r.
w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych

Zarządzenie Nr 325/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami), art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka ustalonego Zarządzeniem Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r.
z uwzględnieniem „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”
określonych w  Komunikacie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58) zarządzam:


§ 1

Wprowadzenie do stosowania w Urzędzie Miasta Płocka instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 5221/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych, zmienione Zarządzeniem Nr 21/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2006 roku.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 07 marca 2007, godzina 09:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 236
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji