Zarządzenie Nr 3097/09 z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Komunikacja Miejska Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
ZARZĄDZENIE NR 3097/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 marca 2009r.

w sprawie: wniesienia do Spółki Komunikacja Miejska Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. Z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), w związku z uchwałą Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wnosi się jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Komunikacja Miejska Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, prawo własności lokalu użytkowego nr 1 położonego w Płocku przy ulicy Jachowicza 42, o powierzchni użytkowej 64,10 m2 wraz z wynoszącym 6410/196245 udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 145, o powierzchni 622 m2.

2.Wnoszony wkład niepieniężny (aport), o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o wartość wynikającą z wyceny nieruchomości, sporządzonej przez Rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Kroczewską zam....*

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonała Wioletta Jankowska - Kancelaria Prezydenta Miasta - Zespół Obsługi Sekretariatów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 30 marca 2009, godzina 09:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 126
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji