Zarządzenie Nr 2609/08 z dnia 27 listopada 2008r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie agregatu z Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do Urzędu Miasta Płocka.

Zarządzenie Nr 2609/08
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie agregatu z Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do Urzędu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), § 7 ust. 2 statutu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku nadanego uchwałą nr 674/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r.;  § 3 i § 4 zarządzenie nr 2477/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego przez miejskie jednostki organizacyjne oraz § 11 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniem nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie agregatu prądotwórczego stanowiącego własność Gminy – Miasta Płock, będącego w dotychczasowym administrowaniu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku, do Urzędu Miasta Płocka. Wartość początkowa agregatu prądotwórczego, zakupionego 31 października 2002 roku, wynosi 5.832,60 zł.
§ 2
Przekazanie dokonane zostanie w formie pisemnej na podstawie protokołu przekazania środka trwałego – PT.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 28 stycznia 2009, godzina 10:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 288
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji