Zarządzenie Nr 3714/05 z dnia 21 lipca 2005r.
w sprawie ustalenia planu finansowego na 2005 rok rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 3714/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 lipca 2005 roku

w sprawie  ustalenia  planu finansowego na 2005 rok rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Dróg  w Płocku po dokonanych zmianach.
            
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U.
Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984;  Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214, poz.1806;  z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Nr 116, poz. 1203); art. 18a ust.3 i 4 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz.148; Dz. U. Nr  45, poz. 391; Dz. U. Nr  65, poz. 594; Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 166, poz. 1611; Dz. U. Nr 189, poz. 1851; z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177; Dz. U. Nr 93, poz. 890; Dz. U. Nr 121, poz. 1264; Dz. U. Nr 123, poz. 1291; Dz. U. Nr 210, poz. 2135; Dz. U. Nr 273, poz. 2703); );  § 8 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu;  Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku i Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3506/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić plan finansowy rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku na 2005 rok po dokonanych zmianach według Załącznika Nr 1.

§ 2.

Upoważnić Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rachunku dochodów własnych między paragrafami klasyfikacji budżetowej po uzyskaniu akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 3225/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na 2005 rok rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do przychodów i wydatków objętych rachunkiem dochodów własnych począwszy od dnia 1 kwietnia 2005 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 03 sierpnia 2005, godzina 12:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 188
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji