Zarządzenie Nr 1672/08 z dnia 29 lutego 2008r.
w sprawie podziału środków finansowych określonych w Budżecie Miasta Płocka na rok 2008 przeznaczonych dla organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury na terenie miasta Płocka.
Zarządzenie Nr 1672/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lutego 2008r.

w sprawie podziału środków finansowych określonych w Budżecie Miasta Płocka na rok 2008 przeznaczonych dla organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 i 19, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651), uchwały nr 234/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie miasta Płocka, na 2008 rok”, uchwały nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1
Dokonuje się podziału środków finansowych określonych w Budżecie Miasta Płocka, przeznaczonych dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Płocka na rzecz kultury w 2008 roku, w dziale:
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 § 2820 - załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 07 marca 2008, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 227
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji