Zarządzenie Nr 3093/09 z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie : oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy – Miasto Płock.
Zarządzenie Nr 3093 /09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 marca 2009r.

w sprawie : oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy – Miasto Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004, nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r., Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459), z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowych stanowiących część działek nr nr 625, 627, 628, 629 i 630 o ogólnej pow. 1000 m2 Al. Jana Pawła II w Płocku na rzecz Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pętlę autobusową na okres od 01.05.2009r. do 31.12.2012r.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 30 marca 2009, godzina 09:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 061
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji