Zarządzenie Nr 1556/08 z dnia 31 stycznia 2008r.
w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Okopowej w Płocku będącej własnością Gminy Płock.

Zarządzenie Nr  1556/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  31 stycznia 2008r. 

w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul.  Okopowej w Płocku będącej własnością  Gminy  Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,  z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806,  z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055,Nr 116,poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku            o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281,poz.2782,       z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, nr 175 poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220 poz.1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz.1218)                w związku z § 6 lit.c Uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania , zamiany,obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej o pow. 200 m2  zlokalizowanej jako część  działki  nr 1544/2  przy ulicy Okopowej w Płocku z przeznaczeniem pod składowisko opału dla Pana Tomasza Grzelaka  na okres  od dnia 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę nieruchomości gruntowej określonej w §1 w wysokości     0,12  zł/m2/m-c. plus podatek VAT.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 11 lutego 2008, godzina 08:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 147
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji