Zarządzenie Nr 2234/08 z dnia 23 lipca 2008r.
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu niezabudowanego oznaczonego jako działka nr 1179/10 o pow. 82 m2 położonego przy ul. Działkowej w Płocku oraz ustalenia ceny tego gruntu.
Zarządzenie Nr 2234 /08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 lipca 2008r.

w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu niezabudowanego oznaczonego jako działka nr 1179/10 o pow. 82 m2 położonego przy ul. Działkowej w Płocku oraz ustalenia ceny tego gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128), art. 37 ust. 2 punkt 6 i art. 67 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782;
z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006r. Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1601; z 2007r. nr 69 poz.468, nr 173 poz.1218) w związku z § 3 Uchwały Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą (zgodnie z ewidencją gruntów) własność Gminy Płock, położoną w Płocku przy ul. Działkowej oznaczoną jako działka nr 1179/10 o powierzchni 82 m2 na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej jako dz. Nr 1172/1 położonej w Płocku przy ul. Działkowej.

§ 2.
Ustala się cenę sprzedaży gruntu oznaczonego jako działka nr 1179/10 położonego przy ul. Działkowej w Płocku w wysokości:
a/ 8 500,00 złotych.
b/ do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 29 września 2008, godzina 08:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 232
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji