Zarządzenie Nr 1153/07 z dnia 29 października 2007r.
w sprawie: ustalenia stawki za najem lokalu użytkowego o ogólnej pow. 48,46 m2 mieszczącego się przy ul. Kolegialna 33

Zarządzenie 1153/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie: ustalenia stawki za najem lokalu użytkowego o ogólnej pow. 48,46 m2  mieszczącego się przy ul. Kolegialna 33

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128;  Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327) , Uchwały Nr  676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych oraz Uchwały Nr 167/XI/07 Rady Miasta Płocka z dn. 28.08.2007 r. w sprawie wyłączenia trybu przetargowego przy najmie lokalu użytkowego o pow. 48,46 m2 przy ul. Kolegialnej 33,  zarządzam co następuje:

§1

Ustalić stawkę za najem lokalu użytkowego o powierzchni 48,46 m2 mieszczącego się przy ul. Kolegialnej 33 spółce akcyjnej Zakłady Mięsne Płock, ul. Bielska 55 w wysokości 51,16 zł/m2 netto + wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa GUS.

§2
Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat  związanych z użytkowaniem lokalu.

§3
Upoważnić administratora do zawarcia umowy najmu zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dn. 19.09.2000 r.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds komunalnych.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 10 grudnia 2007, godzina 09:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 157
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji