Zarządzenie Nr 3183/09 z dnia 09 kwietnia 2009r.
w sprawie: nieodpłatne przejęcie przez Gminę-Miasto Płock prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej Płocku przy ul. Sosabowskiego o numerze ewidencyjnym 3221/1 oraz nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dywizjonu 303 o numerze ewidencyjnym 3224.
Zarządzenie Nr 3183/09
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 09 kwietnia 2009r.

w sprawie: nieodpłatne przejęcie przez Gminę-Miasto Płock prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej Płocku przy ul. Sosabowskiego o numerze ewidencyjnym 3221/1 oraz nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dywizjonu 303 o numerze ewidencyjnym 3224.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), w oparciu o art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412) w związku z art. 155 § 1 oraz art. 9021 § 1 ustawy kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 19 poz. 93 z zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawienia przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat
Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę-Miasto Płock prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod numerem 3221/1 o powierzchni 0,0926 ha położonej w Płocku przy ul. Sosabowskiego oraz działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod numerem 3224 o powierzchni 0,0741 ha położonej w Płocku przy ul. Dywizjonu 303, których użytkownikiem wieczystym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Płocku.

§ 2
Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina-Miasto Płock.

§ 3
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka 2009 r. - Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 – zadanie Nr 28/OGN/I/G Wykupy do zasobu gminy

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław MilewskiKatalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 22 kwietnia 2009, godzina 15:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 326
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji