Zarządzenie Nr 1548/08 z dnia 29 stycznia 2008r.
w sprawie: wynajęcia mieszkania czynszowego nr 47 w budynku przy ulicy Armii Krajowej 54 w Płocku.
Zarządzenie Nr 1548/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie: wynajęcia mieszkania czynszowego nr 47 w budynku przy ulicy Armii Krajowej 54 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz.558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r. Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003r., Dz.U.Nr 153, poz.1271 z 2002r., Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r. Dz.U. Nr 214 poz.1806z 2002r. Dz.U. Nr 172, poz.1441 z 2005r. Dz.U. Nr 17, poz. 128 z 2006r. Dz.U. Nr 48, poz.327 z 2007r.) i na podstawie art. 4, ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz.733 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 2 uchwały Rady Miasta Płocka Nr 917/XLIV/01 z dnia 25 września 2001 roku w sprawie realizacji programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy Gminy Płock i Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w latach 2002-2004 i § 1 ust. 2 Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 137/03 z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad zasiedlania lokali mieszkalnych oddawanych do użytku w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych oraz § 2 ust.1 pkt 13 uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420, zmiany: uchwała Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005r. i uchwała Nr 1009/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231 poz. 8550 z dnia 15 listopada 2006r.), zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na skierowanie Katarzyny Dymek do zawarcia umowy najmu mieszkania czynszowego nr 47 w budynku przy ul. Armii Krajowej 54 w Płocku, składającego się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 34,60 m2 – pod warunkiem uiszczenia należnej kaucji mieszkaniowej.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 31 stycznia 2008, godzina 10:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 136
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji