Zarządzenie Nr 178/07 z dnia 01 lutego 2007r.
w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w roku 2007 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka.
Zarządzenie Nr 178/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 01 lutego 2007r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w roku 2007 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), w związku z art. 91 i art. 92 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055), art. 6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1487, Nr 180 poz. 1493, Dz. U. z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 186 poz. 1380, Nr 249 poz. 1831, Nr 251 poz. 1844) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 10 ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565, Nr 267 poz. 2253, Dz. U. z 2006r. Nr 73 poz. 501, Nr 104 poz. 708, Nr 145 poz. 1050, Nr 220 poz. 1600) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalić średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku 2007 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka:

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku, ul. Mościckiego 27
placówka interwencyjna 2 872, 47 zł
placówka socjalizacyjna 2 957, 74 zł

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Płocku, ul. Wyspiańskiego 26 1 888, 48 zł

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Płocku, ul. Czwartaków 16 m 23-24 1 848, 83 zł

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Płocku, ul. Kalinowa 80 2 059, 24 zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 19 lutego 2007, godzina 11:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 077
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji