Zarządzenie Nr 2237/08 z dnia 23 lipca 2008r.
w sprawie : wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte w Płocku stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock
Zarządzenie Nr 2237/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 lipca 2008r.

w sprawie : wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte w Płocku stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271,i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441, z 2006r. Nr17, poz. 128) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782, Dz.U. z 2005r., Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459,z 2006r. Nr 104,poz.708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz.1601, z 2007r. Nr 69 poz.468, Nr 173 poz.1218) Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 163/7 o pow. 6,0 m2 przy ul. Obrońców Westerplatte w Płocku dla Wiesława Morawskiego z przeznaczeniem na cele handlowe na okres 2 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę nieruchomości gruntowej określonej w §1 w wysokości 17,0 zł/m2/m-c. plus podatek VAT.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 08 sierpnia 2008, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 076
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji