Zarządzenie Nr 1497/08 z dnia 17 stycznia 2008r.
w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów własnych Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Płocku na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 1497/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 stycznia 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów własnych Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Płocku na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218), uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 1140/07 z dnia 19 października 2007 r. zmienionego zarządzeniem nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r. i zarządzeniem nr 1376/2007 z 31 grudnia 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się plan finansowy rachunku dochodów własnych Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Płocku na 2008 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Płocku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, o którym mowa w § 1, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku.

§ 3.
Zobowiązuje się Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Płocku do informowania Prezydenta Miasta Płocka o dokonaniu zmian, o których mowa w § 2, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 31 stycznia 2008, godzina 10:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 090
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji