Zarządzenie Nr 460/07 z dnia 02 kwietnia 2007r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku składania oświadczeń o prowadzeniu dodatkowej działalności zarobkowej przez dyrektorów placówek oświatowych.

Zarządzenie Nr 460/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 02 kwietnia 2007r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku składania oświadczeń o prowadzeniu dodatkowej działalności zarobkowej przez dyrektorów placówek oświatowych.

Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 3 i art. 34 a ust. 1, w związku z art. 5 c pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 7, art. 42 i 42 c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1

1.Wprowadzam obowiązek składania oświadczeń o prowadzeniu dodatkowej działalności zarobkowej przez
dyrektorów  szkół lub placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Płock według wzoru
stanowiącego załącznik do zarządzenia.
2.Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie dyrektorów, którzy podjęli lub mają zamiar podjąć dodatkową działalność zarobkową.
3.Przez dodatkową działalność zarobkową należy rozumieć nawiązanie jakiejkolwiek formy stosunku
pracy,  prowadzenie  przez  dyrektorów  działalności gospodarczej   lub podjęcie  innej   działalności
przynoszącej dochód poza stosunkiem pracy w szkole lub placówce oświatowej, w której zatrudniony jest dany dyrektor.

§2

1.Prowadzenie przez dyrektorów dodatkowej działalności zarobkowej jest oceniane przez Prezydenta
Miasta Płocka pod kątem jej wpływu na realizację zadań dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.
2.O negatywnej ocenie w sprawie dodatkowej działalności zarobkowej dyrektor jest zawiadamiany na
piśmie w terminie 2 tygodni od złożenia oświadczenia.
3.Negatywna ocena w sprawie prowadzenia dodatkowej działalności zarobkowej stanowi podstawę do nie
przyznania dodatku motywacyjnego, chyba że działalność ta zostanie zawieszona.
4.W razie wyrażenia negatywnej oceny i dodatkowo stwierdzenia przez Prezydenta Miasta Płocka
sprzeczności dodatkowej działalności zarobkowej z obowiązkami dyrektora, dyrektor winien zaprzestać
dodatkowej działalności zarobkowej niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią oceny i niezwłocznie
zawiadomić o tym fakcie Prezydenta Miasta Płocka.
5.Nie zaprzestanie prowadzenia dodatkowej działalności zarobkowej, w przypadku stwierdzenia przez
Prezydenta Miasta Płocka sprzeczności tej działalności z obowiązkami dyrektora lub nie złożenie
oświadczenia w terminie ustalonym w §3, stanowi podstawę do odwołania dyrektora ze stanowiska w
trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

§3

1.Oświadczenia, o których mowa w § 1 należy składać każdorazowo:
1)przed datą podjęcia dodatkowej działalności zarobkowej w terminie umożliwiającym wyrażenie
oceny w tej sprawie przez Prezydenta Miasta Płocka, najpóźniej na 2 tygodnie przed podjęciem tej
działalności;
2)przed datą zmiany warunków dodatkowej działalności zarobkowej  skutkującej  koniecznością
wprowadzenia korekt do złożonego już oświadczenia w terminie odpowiednio ustalonym w pkt 1.
2.Pierwsze oświadczenie zobowiązani dyrektorzy składają w terminie dwóch tygodni od wejścia w życie
niniejszego zarządzenia lub od daty powierzenia stanowiska dyrektora.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka.

§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2007 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 18 kwietnia 2007, godzina 13:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 512
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 18 kwietnia 2007, godzina 13:55
  • Historia aktualizacji

  • 18 kwietnia 2007, godzina 13:55 Aktualizacja danych