Zarządzenie Nr 65/06 z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie:  zatwierdzenia skorygowanego planu remontów dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie rzeczowo - finansowym na 2006 rok w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. i Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Zarządzenie nr 65/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie:  zatwierdzenia skorygowanego planu remontów dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie rzeczowo - finansowym na 2006 rok w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. i Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.; Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2004 r., Nr 172 poz. 1441 z 2005 r., Nr 17 poz. 128 z 2006 r.), Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Płocka na 2006 rok zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć plan remontów dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie rzeczowo - finansowym na 2006 rok w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. i Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na kwotę 335 684,00 zł. w/g załącznika nr 1.

§ 2

Źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka 2006 rok Dział 700, rozdział 70095, § 4270, zadanie nr 04/WGM II/G.

§ 3

Upoważnić Dyrektora Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej do dokonywania przesunięć środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu remontów.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 5234/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie rzeczowo - finansowym na 2006 rok w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. i Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds Komunalnych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 15 stycznia 2007, godzina 10:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 205
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji