Zarządzenie Nr 2418/08 z dnia 30 września 2008r.
w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Bocznej 7 w Płocku.
Zarządzenie Nr 2418/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 2008r.

w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Bocznej 7 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327) i na podstawie § 2 ust. 1 pkt 14 i ust. 8, § 5 uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz 3420, zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005 r., uchwałą Nr 1009/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231 z dnia 15 listopada 2006 r. poz. 8550, uchwałą Nr 205/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 247 z dnia 01 grudnia 2007 r. poz. 7247 i uchwałą Nr 356/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 126 z dnia 27 lipca 2008 r. poz. 4406 ), zarządza się co następuje:

§ 1
Mieszkanie nr 2 położone w budynku przy ul. Bocznej 7 w Płocku przeznaczyć na wynajem jako lokal socjalny.

§ 2
Skierować Pana Jarosława Świąteckiego i Panią Annę Monikę Wajcht-Świątecką do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Bocznej 7 w Płocku, składającego się z jednego pokoju i kuchni, posiadającego powierzchnię użytkową 35,60 m2 i mieszkalną 20,00 m2.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 04 listopada 2008, godzina 10:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 178
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji