Zarządzenie Nr 1512/04 z dnia 10 marca 2004r.
w sprawie: nabycia i akceptacji ceny nabycia nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej jako działki nr xxx o pow. xxx m2 i nr xxx o pow. xxx m2 w Płocku (Obręb 16 “Ciechomice”).

Zarządzenie
Prezydenta Miasta Płocka
Nr 1512/04 z dnia 10.03.2004r.

 

w sprawie: nabycia i akceptacji ceny nabycia nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej jako działki nr xxx o pow. xxx m2  i nr xxx o pow. xxx m2 w Płocku (Obręb 16 “Ciechomice”).


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568)  w nawiązaniu do §1 Uchwały Nr 795/XXXVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2001r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat, Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1

 Nabyć nieruchomość nie zabudowaną oznaczoną jako działki nr xxx o pow. xxx m2  i nr xxx o pow. xxx m2  w Płocku (Obręb 16 “Ciechomice”) i zaakceptować cenę wykupu tej nieruchomości w wysokości xxx złotych (słownie: xxx złotych) zgodnie z ofertą kupna PM.7220 – 214/03/4 z dnia 20.01.2004 roku.

§ 2

Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina Płock.

§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2004 roku – Dz. 600, Rozdz. 60015,
§ 6050 – zad. inw. 52/PM/I/P “Drogi dojazdowe”.  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 12 marca 2004, godzina 12:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 619
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji