Zarządzenie Nr 1863/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd delegacji Miasta Płocka do Monachium (Niemcy)
Zarządzenie Nr 1863/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd delegacji Miasta Płocka do Monachium (Niemcy)
na targi The International Commercial Property Exposition EXPO REAL 2008, odbywające się w dniach 5-8 października 2008 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, i z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 214, poz. 1806 z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz
z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego Zarządzeniem Nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., ze zmianami, zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wyrażam zgodę na wyjazd do Monachium (Niemcy) delegacji Miasta Płocka,
tj. pracowników Urzędu Miasta Płocka:
1) Małgorzaty Krom – Kierownika Oddziału Rozwoju Gospodarczego,
2) Alicji Lachowicz – Młodszego Referenta w Oddziale Rozwoju Gospodarczego.
2.Celem wyjazdu jest udział delegacji w targach The International Commercial Property Exposition EXPO REAL 2008, odbywających się w dniach 5-8 października 2008 roku.

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dział 750, rozdział 75075, §4420 oraz §4300, zadanie 03/WRM.I/G - Promocja Gospodarcza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 15 maja 2008, godzina 08:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 188
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji