Zarządzenie Nr 1507/04 z dnia 08 marca 2004r.
w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2004 rok w kwocie xxxxxx zł przypisanej xxxxxxxxxxxxxxxx.

ZARZĄDZENIE Nr 1507/04
PREZYDENTA  MIASTA  PŁOCKA
z dnia  8 marca 2004 r.

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2004 rok w kwocie  xxxxxx zł przypisanej xxxxxxxxxxxxxxxx.


 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz.U.Nr 23, poz. 220, Dz.U.Nr 62, poz. 558, Dz.U.Nr 113, poz. 984, Dz.U.Nr 214, poz. 1806 ) oraz § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr 286/XV/03 Rady Miasta z dnia 29 września 2003 roku zmieniającej uchwałę     Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz § 8 pkt. 1 Zarządzenia Nr 130/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka zarządzam,  co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na rozłożenie rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przypisanej na rok 2004 xxxxxxxxxxxxxxxxx w kwocie xxxxxxx zł na xxx raty po xxxxx zł każda płatne w następujących terminach: xxxxxxxxxxxxxxxx

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 11 marca 2004, godzina 08:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 587
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji