Zarządzenie Nr 3160/09 z dnia 03 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania zespołu koordynującego funkcjonowanie elektronicznego systemu scentralizowanego naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych w Płocku na rok szkolny 2009/10 .
Zarządzenie nr 3160/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 kwietnia 2009r.

w sprawie powołania zespołu koordynującego funkcjonowanie elektronicznego systemu scentralizowanego naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych w Płocku na rok szkolny 2009/10 .

Działając na podstawie § 9 ust. 2 w związku z § 12 pkt 37 załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 2326/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 września 2008, zarządza się co następuje:

§ 1.
Powołuje się zespół koordynujący funkcjonowanie elektronicznego systemu scentralizowanego naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych w Płocku na rok szkolny 2009/10, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1.Przewodniczący - Ewa Adasiewicz- dyrektor WED,
2.Z-ca Przewodniczącego - Ewa Śniegocka – gł. specjalista WED,
3.Członek - Ewa Mochocka – gł. specjalista WED
przy udziale przedstawicieli Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 2.
Zadaniem Zespołu jest - koordynacja i nadzór nad terminową realizacją zadań w następującym zakresie przez:
szkoły ponadgimnazjalne:
a) wprowadzenia do elektronicznego systemu scentralizowanego naboru szkolnych regulaminów rekrutacji i ofert edukacyjnych,
b) weryfikacji podań kandydatów,
c)porządkowania list kandydatów,
d)weryfikacji zgodności danych kandydatów z dostarczonymi dokumentami
e) ogłoszenia list osób przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych;
gimnazja:
a) wprowadzania i importowania danych osobowych swoich uczniów - kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,
b) przekazywania wyników egzaminów gimnazjalnych, ocen na świadectwach oraz osiągnięć kandydatów
oraz rozstrzyganie ewentualnych konfliktów i czuwanie nad zachowaniem zasady poufności informacji gromadzonych, przetwarzanych i udostępnianych w procesie naboru.

§ 3.
1.Termin rozpoczęcia prac przez Zespół ustala się na dzień podpisania zarządzenia.
2.Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, nie później niż 3 lipca 2009r.
§ 4.
1.Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.
2.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds.Polityki Społecznej.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski


Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 22 kwietnia 2009, godzina 15:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 412
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji