Zarządzenie Nr 4221/05 z dnia 24 listopada 2005r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w wykazie programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok przyjętym Zarządzeniem Nr 3001/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 stycznia 2005r., zmienionym Zarządzeniem Nr 3633/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. oraz Zarządzeniem nr 4195/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 listopada 2005r.

ZARZĄDZENIE NR 4221/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w wykazie programów promocji i profilaktyki zdrowia  finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok przyjętym Zarządzeniem Nr 3001/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 stycznia 2005r., zmienionym  Zarządzeniem Nr 3633/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. oraz Zarządzeniem nr 4195/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 listopada 2005r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441) w związku z Uchwałą Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok -  zarządzam co następuje:

§ 1

W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 3001/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia wykazu programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2005r., zmienionym Zarządzeniem Nr 3633/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. oraz Zarządzeniem nr 4195/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 listopada 2005r. :
1.pkt 1 otrzymuje brzmienie:
“1. programy realizowane we współpracy z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku:
Razem  198 881,00 zł.

w tym: 

a)program profilaktyki i promocji zdrowia w placówkach oświatowych na terenie
miasta Płocka  37 400,00 zł.
b)program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży  122 400,00 zł.
c)program promocji zdrowia psychicznego  16 041,00 zł.
d)program edukacji przedporodowej  8 000,00 zł.
e)program profilaktycznych badań przesiewowych “Biała sobota 2005”  15 040,00 zł.”

2. pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
“2. programy realizowane we współpracy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej - w drodze konkursu ogłoszonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia  zdrowotne (Dz.U. Nr 93 poz. 592):
Razem  119 676,80 zł.
w tym:  
a)program profilaktyki nowotworów jelita grubego  25 000,00 zł.
b)program profilaktyki nowotworów prostaty  29 149,80 zł.
c)program profilaktyki nowotworów sutka  65 527,00 zł.”

3. pkt 4 otrzymuje brzmienie:
“4. programy promocji i profilaktyki zdrowia finansowane z Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok
- inne nieprzewidziane wydatki  1 442,20 zł.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 14:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 936
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji