Zarządzenie Nr 2732/04 z dnia 02 grudnia 2004r.
w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego.

Zarządzenie Nr 2732/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 grudnia 2004r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Dz. U. Nr 102. poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz. 1203), § 2 ust.1 pkt. 5 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa  zmienionej Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,
zarządzam, co następuje:


§ 1.


Nie wyrażam zgody na umorzenie zadłużenia pieniężnego w łącznej wysokości 994,00 zł. pani  Wioletty Lisieckiej wymagalnego wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z tytułu nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego.

§ 2.


Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka

/-/  Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 16 grudnia 2004, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 057
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji