Zarządzenie Nr 2859/04 z dnia 16 grudnia 2004r.
w sprawie rozłożenia na raty spłaty nienależnie pobranego świadczenia w formie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Zarządzenie Nr 2859/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2004r.

w sprawie rozłożenia na raty spłaty nienależnie pobranego świadczenia w formie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), § 3 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zmienionej Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Rozłożyć na raty spłatę przez panią Joannę Wawrzyńczak należności pieniężnej w wysokości 317,30 zł. wymagalnej względem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w formie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
2.Ustalić następujące terminy i wysokości rat spłaty należności określonej w pkt 1:

- do dnia 31 grudnia 2004 roku - 20,30 zł. 
- do dnia 31 stycznia 2005 roku - 27,00 zł.
- do dnia 28 lutego 2005 roku - 27,00 zł.
- do dnia 31 marca 2005 roku - 27,00 zł.
- do dnia 30 kwietnia 2005 roku - 27,00 zł.
- do dnia 31 maja 2005 roku - 27,00 zł.
- do dnia 30 czerwca 2005 roku - 27,00 zł.
- do dnia 31 lipca 2005 roku - 27,00 zł.
- do dnia 31 sierpnia 2005 roku - 27,00 zł.
- do dnia 30 września 2005 roku - 27,00 zł.
- do dnia 31 października 2005 roku - 27,00 zł.
- do dnia 30 listopada 2005 roku - 27,00 zł.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 28 grudnia 2004, godzina 10:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 080
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji