Zarządzenie Nr 2257/08 z dnia 30 lipca 2008r.
w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku przy ul. Targowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 173/1 oraz powołania komisji przetargowej .
ZARZĄDZENIE Nr 2257/08
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 30 lipca 2008r.

w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku przy ul. Targowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 173/1 oraz powołania komisji przetargowej .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603, Dz. U z 2005 r. Nr 281 poz. 2782, Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Dz. U.
z 2007 r. Nr 220 poz. 1600, Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 173 poz. 1218, Nr 59 poz. 369) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) i Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 2233/08 z dnia 23 lipca 2008 r. – Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1

1.Z zasobu Gminy Płock przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Płocku przy ul. Targowej zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.

Lp.: 1.
Ulica: Targowa
Nr ewid. działki: 173/1
Pow. w m2: 4199
KW: 76494/7
Opis nieruchomości: Zabudowana
Przeznaczenie w m p.z.p.: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Szacunkowa wartość nieruchom. w zł: 906 956,00
Cena wywoławcza nieruchom. (netto) w zł: 907 000,00

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w Księdze wieczystej KW PL1P/0007694/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział ksiąg Wieczystych.
Na nieruchomości ustanowione jest służebność gruntowa prawa przechodu i przejazdu pojazdami mechanicznymi poruszającymi się po torach bocznicy kolejowej, której fragment przebiega przez działkę 173/1 na rzecz innych nieruchomości.
Nieruchomość położona jest w centralnej części przemysłowej dzielnicy miasta Obręb Kostrogaj Rolniczy.
Działka zabudowana jest budynkiem parterowym w kształcie litery U, o pow. zabudowy ok. 836 m2,
w którym znajdują sie pomieszczenia biurowe oraz socjalne. Budynek obecnie nie jest użytkowany.
Nieruchomość posiada dostęp do sieci instalacji: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej.

2.Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r.) upływa w dniu 11 września 2008 r.

§ 2

Niniejsze Zarządzenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka na okres 21 dni.
Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.

§ 3

Powołuje sie Komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1niniejszego Zarządzenia w składzie:

1. Przewodniczący - Mariusz Pakulski

2.Z-ca Przewodniczacego - Marcin Kozanecki

3. Członek - Dariusz Dobosz

4. Członek - Barbara Udałow

5. Członek - Marianna Dudek

6. Członek - Dorota Zgorzelska

§ 4

Termin i godzinę przetargu ustali Przewodniczący Komisji Przetargowej.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta d/s Rozwoju.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 08 sierpnia 2008, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 134
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji