Zarządzenie Nr 2410/08 z dnia 25 września 2008r.
w sprawie: przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka w III edycji konkursu Dyplom dla Płocka na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2007/2008.
Zarządzenie Nr 2410/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 września 2008r.

w sprawie: przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka w III edycji konkursu Dyplom dla Płocka na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2007/2008.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218), Uchwały Nr 613/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania działalności szkół wyższych, Zarządzenia Nr 1218/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2007/2008, Zarządzenia Nr 2397/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 września 2008 roku w sprawie powołania komisji opiniującej najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2007/2008 zarządzam:

§ 1

Przyznaję następujące nagrody w III edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2007/2008:

w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich :
nagroda I stopnia w wysokości – 4 000 złotych,
nagroda II stopnia w wysokości – 3 000 złotych,
nagroda III stopnia w wysokości – 2 000 złotych,
oraz wyróżnienia w wysokości 1 000 złotych

niżej wymienionym osobom:
1) W kategorii prac magisterskich:

1)Elżbieta Wituska - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica - nagroda I stopnia
2)Jakub Skonieczny - Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku - nagroda II stopnia
3)Marcin Kęczkowski - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica - nagroda III stopnia

2) W kategorii prac licencjackich:

1.Katarzyna Smolińska - Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku - nagroda II stopnia,
2.Anna Michałowska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - nagroda III stopnia
3.Jowita Michalak - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku - nagroda III stopnia
4.Tomasz Rajkowski - Politechnika Warszawska – Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku - wyróżnienie

§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na rok 2008:
Dział 803, rozdział 80395, §3040, zadanie 03/WED/G Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 04 listopada 2008, godzina 10:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 171
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji