Zarządzenie Nr 1224/04 z dnia 13 stycznia 2004r.
w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Zarządzenie Nr 1224/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 stycznia 2004 r.

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.


Na podstawie art. 5 ust. 5a, art.5c pkt 2, art. 36 a ust. 3 ustawy z dnia 7 września z 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 ze zmianami z 1996 r. Dz. U. Nr 106 poz. 496 z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268 i Nr 122 poz. 1320 i  z 2001 r. Dz. U. Nr.111 poz. 1194 i Dz. U. Nr 144 poz. 1615 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 41 poz.  362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683 i z 2003r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966) oraz art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami z 2002 Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568) oraz na podstawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Miasto Płock i trybu pracy Komisji Konkursowej zarządza się:

§ 1

Przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w dniu  11 lutego 2004 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 20 stycznia 2004, godzina 13:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 339
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji