Zarządzenie Nr 11/06 z dnia 12 grudnia 2006r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w wykazie programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok przyjętym Zarządzeniem Nr 4574/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2006r., zmienionym zarządzeniami: Nr 5673/06 z dnia 28 września 2006r., Nr 5813/06 z dnia 27 października 2006r.
ZARZĄDZENIE NR 11/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 grudnia 2006r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w wykazie programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok przyjętym Zarządzeniem Nr 4574/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2006r., zmienionym zarządzeniami: Nr 5673/06 z dnia 28 września 2006r., Nr 5813/06 z dnia 27 października 2006r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z Uchwałą Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok – zarządzam co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4574/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia wykazu programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2006r., zmienionego zarządzeniami: Nr 5673/06 z dnia 28 września 2006r., Nr 5813/06 z dnia 27 października 2006r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 11:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 014
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji