Zarządzenie Nr 2909/04 z dnia 23 grudnia 2004r.
w sprawie: umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego przez pana Jakuba Świerada.

Zarządzenie Nr 2909/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 grudnia 2004r.

w sprawie: umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego przez pana  Jakuba Świerada.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr. 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), § 2 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa  zmienionej Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku i Uchwałą Nr 565/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku  oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku
zarządzam, co następuje:


§ 1.

Nie wyrażam zgody na umorzenie należności pieniężnej w łącznej wysokości 6.360,00 zł. panu Jakubowi Świeradowi należną wobec Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 14:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 904
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji