Zarządzenie Nr 2780/04 z dnia 08 grudnia 2004r.
w sprawie : określenia wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogę gminną w wyniku podziału nieruchomości.

Zarządzenie Nr 2780/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 grudnia 2004r.

w sprawie : określenia wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogę gminną w wyniku podziału nieruchomości.


Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka ustalonego Zarządzeniem nr 130/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Miasta Płocka, art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.          o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543                 z późn. zm.) oraz § 2 Zarządzenia Nr 229/2003 Prezydenta Miasta Płocka          z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie procedury w zakresie ustalania wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne                w wyniku podziałów nieruchomości realizowanych na wniosek właścicieli bądź użytkowników wieczystych – zarządzam co następuje :

§ 1

Akceptuję wynegocjowaną cenę z rokowań w wysokości 5,00 zł za 1 metr kwadratowy gruntu wydzielonego pod drogę gminną z nieruchomości objętej podziałem na wniosek ...* – dotyczy działki nr 61/3 o pow. 0,0181 ha, położonej w Płocku przy ul. Ciechomickiej.

§ 2

Wysokość odszkodowania za wymienioną w § 1 działkę nr 61/3 wynosi 905,00 zł (słownie : dziewięćset pięć złotych 00/100).

§ 3

Źródło finansowania :
Budżet Miasta Płocka, zadania własne Gminy - Dział 700 Rozdział 70005 § 4590; Zadanie Nr 01/WUG.II./G „Podziały i rozgraniczenia nieruchomości”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

* - nie podano imion i nazwisk osób fizycznych; wyłączenia jawności dokonało Biuro Obsługi Prezydenta na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 17 grudnia 2004, godzina 09:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 048
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji