Zarządzenie Nr 3105/09 z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie ustalenia limitu na rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego dla Dyrektora Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku.
Zarządzenie Nr 3105/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 marca 2009r.

w sprawie ustalenia limitu na rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego dla Dyrektora Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 i art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458), § 9 ust. 4 Statutu Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku nadanego uchwałą Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 r. oraz § 11 pkt 1 Regulaminu o rganizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 roku, zmienionego zarządzeniem nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 roku zarządzam, co następuje:


§ 1.
Ustalam dla Pani Barbary Jarosz – Dyrektora Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku limit kwotowy na służbowe rozmowy z telefonu komórkowego w wysokości 100,00 (sto) złotych netto miesięcznie.
§ 2.

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2009 rok, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział – 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 30 marca 2009, godzina 09:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 059
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji