Zarządzenie Nr 1408/08 z dnia 11 stycznia 2008r.
w sprawie : wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Dobrzykowskiej w Płocku stanowiącej własność Gminy Płock.
Zarządzenie Nr 1408/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 stycznia 2008r.

w sprawie : wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Dobrzykowskiej w Płocku stanowiącej własność Gminy Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004, nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r., Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459), z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 471/4 o pow. 4m2 przy ul. Dobrzykowskiej w Płocku z przeznaczeniem na ustawienie reklamy dla Pana Mariana Kajak prowadzącego Zakład Usługowo-Handlowy „Palmar” z siedzibą w Dobrzykowie, ul. Osiedlowa 5 na okres od 01.02.2008r. do 31.01.2010r.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę gruntu określonego w §1 w wysokości 21,0 zł/m2/m-c plus podatek VAT.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 17 stycznia 2008, godzina 09:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 218
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji