Zarządzenie Nr 1286/04 z dnia 26 stycznia 2004r.
w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Zarządzenie Nr 1286/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 stycznia 2004 r.
 


w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. 


Na podstawie art. 5 ust. 5a, art.5c pkt 2 i art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września z 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr.111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966) art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz § 1 ust.1 i § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189,poz. 1855) zarządza się, co następuje:

§ 1


Unieważnia się konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, ogłoszony zarządzeniem Nr 1224/04 z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

§ 2


Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

§ 3


Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855).

§ 4


Tracą moc zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka:
1. Nr 1225/04 z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Miasto Płock i trybu pracy Komisji Konkursowej,
2. Nr 1224/04 z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

§ 5


Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 29 stycznia 2004, godzina 08:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 118
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji