Zarządzenie Nr 3722/05 z dnia 26 lipca 2005r.
w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ulicy Obr. Westerplatte 5 w Płocku.

ZARZĄDZENIE NR 3722/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lipca 2005 roku

w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ulicy Obr. Westerplatte 5 w Płocku.     

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz.558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r. Dz.U. Nr 153, poz.1271
z 2002r.  Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003r., Dz.U.Nr 102, poz.1055 z 2004r., Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r.) oraz § 2 ust.1  pkt 4 i § 5 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420),  zarządza się co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na skierowanie Wandy Grochulskiej do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Obr. Westerplatte 5 w Płocku, składającego się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 30,40 m2 i mieszkalnej 17,65 m2,  z tytułu zamiany lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Grodzkiej 11 w Płocku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 04 sierpnia 2005, godzina 10:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 170
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 12 sierpnia 2005, godzina 09:36
  • Historia aktualizacji

  • 12 sierpnia 2005, godzina 09:36 Aktualizacja danych
    11 sierpnia 2005, godzina 08:37 Aktualizacja danych