Zarządzenie Nr 1250/04 z dnia 16 stycznia 2004r.
w sprawie powołania Koordynatora Pomocy Humanitarnej w Urzędzie Miasta Płocka.

Zarządzenie Nr 1250 / 2004
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 stycznia 2004 roku

w sprawie powołania Koordynatora Pomocy Humanitarnej w Urzędzie Miasta Płocka.

Na podstawie § 7 ust.1, § 8 ust.1, § 27, § 34 ust. I pkt 3, § 16 ust. III załącznika nr 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 130/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, zarządzam co następuje :

§ 1.


Z dniem 15 stycznia 2004 roku w Urzędzie Miasta Płocka powołuję Koordynatora Pomocy Humanitarnej, zwanego w dalszej części zarządzenia Koordynatorem.

§ 2.


Koordynatorem ustanawiam Pana Andrzeja Gajdkę – Inspektora w Oddziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka.


§ 3.


Koordynatora upoważniam do :
1.gromadzenia darów, w tym także do przyjmowania darowizn i podpisywania umów z tym związanych,
2.rozdziału darów rzeczowych dla poszkodowanych w czasie klęsk żywiołowych, katastrof lub dotkniętych w inny sposób,
3.współpracy z instytucjami i organizacjami powołanymi do udzielania pomocy z terenu miasta Płocka,
4.współpracy z instytucjami i organizacjami koordynującymi rozdział darów województwa, starostw i gmin z terenu Polski.

§ 4.


Koordynatora zobowiązuję do przedstawiania Prezydentowi Miasta Płocka informacji o stanie zgromadzonych środków finansowych i ilości darów wraz z propozycją ich rozdysponowania.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

§ 6.


Traci moc Zarządzenie Nr 70/2002 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie powołania Koordynatora Pomocy Humanitarnej w Urzędzie Miasta Płocka.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 23 stycznia 2004, godzina 07:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 120
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji