Zarządzenie Nr 4261/05 z dnia 30 listopada 2005r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu w Płocku zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

ZARZĄDZENIE  Nr 4261/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu w Płocku zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka ustalonego zarządzeniem Nr 7/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 2152/2004 z dnia 23 lipca 2004 r., Nr 3049/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r., Nr 3506/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r., Nr 3759 z dnia 4 sierpnia 2005 r. i Nr 4011/2005 z dnia 30 września  2005 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie Ogrodowi Zoologicznemu w Płocku zestawu komputerowego Pentium IV 3.4 GHz wraz z oprogramowaniem MS OFFICE PRO 2003 PL OEM i WINDOWS XP Proffesional PL OEM o wartości 8.099,99 (osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć 99/100) złotych zgodnie z załączoną kserokopią faktury nr FA00567/05 z dnia 27.08.2005 r.

§ 2.

Przekazanie nastąpi w formie protokółu przekazania PT.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s Komunalnych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 02 grudnia 2005, godzina 11:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 985
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji