Zarządzenie Nr 2611/08 z dnia 27 listopada 2008r.
w sprawie: udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych - zakład budżetowy w Płocku

Zarządzenie Nr 2611/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie: udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych - zakład budżetowy w Płocku

Na podstawie art. 145 i art. 146 w zw. z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82 poz. 560 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1112); art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.  984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz §11 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.Gmina - Miasto Płock przekaże Zespołowi Szkół Technicznych - zakład budżetowy w Płocku, zwanemu dalej „Zakładem”, dotację celową w wysokości 401.965,60 zł. na sfinansowanie zakupu autobusu, marki SL 10, typ Solway.
2.Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy nr 26 1240 3174 1111 0000 2889 9433 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. I O/Płock w terminie do 15 grudnia 2008 roku.
3.Zobowiązuje się Zakład do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej w sposób umożliwiający kontrolę wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4.Termin realizacji zadania oraz wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia 2008 roku.
5.Źródło finansowania: budżet miasta Płocka na 2008 rok, dział 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, § 6210 – dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, zadanie 05/TMZST/ZST70.
§ 2.
1.Zakład zobowiązany jest do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał.
2.Zakup autobusu zostanie dokonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z zm.).
3.W ramach dotacji rozliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od dnia przyznania dotacji do dnia 31 grudnia 2008 roku.
4.Środki finansowe niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2008 roku lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi  w terminie do 15 stycznia 2009 roku na rachunek bankowy Gminy - Miasta Płock.
5.W przypadku niedokonania zwrotu dotacji, Prezydent Miasta wyda decyzję w sprawie zwrotu dotacji, określając kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

§ 3.
1.Zobowiązuje się Zakład do złożenia rozliczenia dotacji w terminie do dnia 10 stycznia 2009 roku.
2.Wraz z rozliczeniem, o którym mowa w ust. 1, Zakład przedstawi  potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów księgowych, dotyczących realizacji finansowanego przez Miasto zadania, które Zakład opisze zgodnie z zakładową Instrukcją sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a ponadto opatrzy adnotacją o treści „Zakupiono ze środków finansowych budżetu miasta Płocka”.
§ 4.
1.Gmina - Miasto Płock sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez Zakład, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych.
2.W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Płocka mogą badać dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnej lub pisemnej informacji w tym zakresie. Zakład ma obowiązek dostarczyć lub udostępnić dokumenty oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3.Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają pisemny protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zakład.
4.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zakład ma prawo do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 28 stycznia 2009, godzina 10:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 225
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji