Zarządzenie Nr 1667/08 z dnia 29 lutego 2008r.
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1425/08 z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Płocku przy ul. Jakubowskiego oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1347.
ZARZĄDZENIE Nr 1667/08
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 29 lutego 2008r.

w sprawie: uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1425/08 z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Płocku przy ul. Jakubowskiego oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1347.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337 ) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, Dz.U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006 r. Nr104 poz. 708 Nr 220 poz. 1601, DzU. Z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz.1218) w związku z § 4 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 1425/08 z dnia 17 stycznia 2008 roku dotyczące wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Płocku przy ul. Jakubowskiego oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1347.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 07 marca 2008, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 142
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji