Zarządzenie Nr 3158/09 z dnia 03 kwietnia 2009r.

Zarządzenie Nr 3158/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 kwietnia 2009r.w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarządowi Miejsko-Powiatowemu w Płocku lokalu w budynku Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. P. I. Mościckiego 6 z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy.


Na podstawie art. 30, ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne użyczenie Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarządowi Miejsko-Powiatowemu w Płocku lokalu na parterze budynku Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. P. I. Mościckiego 6 składającego się z dwóch sal, łazienki oraz dwóch pomieszczeń pomocniczych o łącznej powierzchni 123, 5 m2 z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych z porażeniem mózgowym i dysfunkcjami narządu ruchu na okres od 1 lipca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku.

§ 2

Zobowiązuję Dyrektora Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku do zawarcia z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządem Miejsko-Powiatowym w Płocku umowy określającej szczegółowe warunki użytkowania lokalu, o którym mowa w § 1 i zasady ponoszenia kosztów eksploatacyjnych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 22 kwietnia 2009, godzina 15:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 178
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji