Zarządzenie Nr 330/07 z dnia 28 lutego 2007r.
w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku będącej własnością Gminy Płock.
Zarządzenie Nr 330 /07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku będącej własnością Gminy Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459) w związku z § 6 ust.1a uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zmiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat, Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 42 m2 zlokalizowanej jako część działki nr 1146 przy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku z przeznaczeniem na cele handlowe dla Pani Hanny Mikołajczyk zam. ...* na okres od 01.04.2007r. do 31.03.2009r.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę gruntu określonego w §1 w wysokości 16,65 zł/m2/m-c.
plus podatek VAT.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonała Kancelaria Prezydenta Miasta – Zespół Obsługi Sekretariatów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 06 marca 2007, godzina 08:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 004
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji