Zarządzenie Nr 1412/08 z dnia 15 stycznia 2008r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Komunikacja Miejska – Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
ZARZĄDZENIE NR 1412/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 stycznia 2008r.

w sprawie: wniesienia do Spółki Komunikacja Miejska – Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art . 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), w związku z uchwałą Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka w sprawie: zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 roku Nr 261, poz. 7120) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wnosi się do Spółki „ Komunikacja Miejska – Płock” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, wkład pieniężny w wysokości 4 200 000, 00 ( cztery miliony dwieście tysięcy) złotych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

2. Źródłem finansowania wkładu pieniężnego, określonego w ust.1, będą środki zabezpieczone w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok: dział 600, rozdział 60004, § 6010, zadanie Nr 02/ONW/I/G – Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o. o.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 31 stycznia 2008, godzina 10:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 135
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji