Zarządzenie Nr 1861/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3098/1 położonej w Płocku przy ul. Popłacińskiej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Płock nieodpłatną służebnością gruntową.
Zarządzenie Nr 1861/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3098/1 położonej w Płocku przy ul. Popłacińskiej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Płock nieodpłatną służebnością gruntową.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1806 Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,Dz. U. z 2004 roku Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), w oparciu o art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603, Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 145 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z § 7 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na obciążenie prawa wieczystego użytkowania przysługującego do dnia 05.12.2089 roku Gminie Płock na nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Popłacińskiej, oznaczonej nr ewid. działki 3098/1 o pow. 2580 m2 KW 91791/0 stanowiącej własność Skarbu Państwa nieodpłatną służebnością gruntową przejścia i przejazdu, w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie z nieruchomości obciążonej dla nieruchomości położonych w Płocku (Obr.12) oznaczonych nr działek: dz. nr 2701/6 o pow. 92 m2 Kw 84183/3, dz. nr 2701/5 o pow. 113 m² KW 84183/3, dz. nr 2906/10 pow. 5306 m² KW 100548/9, dz. nr 2906/11 o pow. 6256 m² KW 100548/9, których właścicielem jest Zakład Produkcyjno - Usługowy CONCORDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Włocławku. z jednoczesnym nałożeniem na każdorazowych posiadaczy nieruchomości władnących obowiązku partycypowania w utrzymaniu urządzeń potrzebnych do wykonania służebności (art. 288 i 289 § 1 k.c.).

§ 2

Nakłada się na każdoczesnych posiadaczy nieruchomości władnących obowiązek partycypowania w utrzymaniu urządzeń potrzebnych do wykonania służebności, w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie z nieruchomości obciążonej (art. 288 i 289 § 1 K.c.).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 06 maja 2008, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 059
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji