Zarządzenie Nr 1353/07 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie: wpłaty kaucji mieszkaniowej za lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Sienkiewicza 46 w Płocku.
Zarządzenie Nr 1353/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 grudnia 2007r.

w sprawie: wpłaty kaucji mieszkaniowej za lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Sienkiewicza 46 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz.558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r. Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003r., Dz.U.Nr 153, poz.1271 z 2002r., Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r. Dz.U. Nr 214 poz.1806z 2002r. Dz.U. Nr 172, poz.1441 z 2005r. Dz.U. Nr 17, poz. 128 z 2006r. Dz.U. Nr 48, poz.327 z 2007r.) oraz § 6 ust. 2, zał. Nr 1 do uchwały Zarządu Miasta Płocka Nr 100/2071/01 z dnia 25 października 2001 roku w sprawie zasad i trybu pobierania kaucji mieszkaniowych, zarządza się co następuje:


§ 1

Wyrazić zgodę na zwolnienie Henryki Różyckiej z wpłaty pozostałej kwoty kaucji mieszkaniowej w wysokości 394,08 zł za lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Sienkiewicza 46 w Płocku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds.
Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 07 stycznia 2008, godzina 10:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 127
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji