Zarządzenie Nr 2149/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w Płocku.
Zarządzenie Nr 2149/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ), § 10 ust. 2 Statutu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku w brzmieniu przyjętym załącznikiem do uchwały Nr 674/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa oraz § 8 ust 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniami: nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r., nr 1376/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. i 1638/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się limit zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w Płocku o 3 etaty na czas trwania umowy o pracę na zastępstwo.

§ 2.

Limit zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w Płocku po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
143,5 etatów w okresie do dnia przebywania na urlopach bezpłatnych zastępowanych pracowników jednostki,
137,5 etatów od dnia zakończenia nieobecności zastępowanych pracowników jednostki.

§ 3.

Określa się źródło finansowania: plan finansowy Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku określony w budżecie miasta Płocka na 2008 rok.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 23 lipca 2008, godzina 09:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 205
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji