Zarządzenie Nr 2427/08 z dnia 30 września 2008r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w celu prowadzenia przez nie działalności statutowej w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku.
Zarządzenie Nr 2427/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w celu prowadzenia przez nie działalności statutowej w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku.

Na podstawie art. 7 pkt 19 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1475, Dz..U. z 2006r. nr. 17, poz. 128, nr 181, po. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218) oraz Uchwały nr 180/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku na potrzeby organizacji pozarządowych działających na polu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz uchylenia Uchwały Nr 1164/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, Zarządzenia nr 598/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat czynszowych za najem lokali przez organizacje pozarządowe w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku oraz Zarządzenia nr 599/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2007r. w sprawie przyjęcia „Zasad korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku, zarządzam co następuje:

§ 1

1.Wyrażam zgodę na wynajęcie lokali użytkowych w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku w celu prowadzenia działalności statutowej niżej wymienionym organizacjom pozarządowym:
a)Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku - lokal o łącznej powierzchni użytkowej 168, 14 m2 ;
a)Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów – lokal o łącznej powierzchni użytkowej 58, 33 m2 ;
b)Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Płock - Noclegownia dla Kobiet i Matek z Dziećmi - lokale o łącznej powierzchni użytkowej 397, 96 m2 , w tym 77, 83 m2 powierzchni piwnic oraz plac zabaw,
2.Określam okres użytkowania lokali, o których mowa w ust. 1, na trzy lata, tj. od dnia 1 sierpnia 2008 roku do dnia 31 lipca 2011r.
3.Ustalam czynsz za najem lokali, o których mowa w ust. 1, w wysokości 1 zł + VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

§ 2

Zobowiązuję administratora budynku do zawarcia umów najmu z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w § 1, ust.1.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s Komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 04 listopada 2008, godzina 10:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 177
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji